06-44154346 mail@heididriessen.nl
Selecteer een pagina

Klachtenregeling:

1. Cliënt is verplicht om de klassiek homeopaat voor dieren te verrichten anamnese, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de klassiek homeopaat voor dieren verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de klassiek homeopaat voor dieren kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de klassiek homeopaat voor dieren betreffende een gebrek of een onvolkomenheid.
3. Indien de klassiek homeopaat voor dieren de in lid 2 genoemde klacht gegrond acht heeft de klassiek homeopaat voor dieren te allen tijde het recht en dient hij daartoe in de gelegenheid te worden gesteld om:
a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
c. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid.